නිති සහ රෙගුලාසි
     
 
  තොරතුරැ රැස්කිරිම පවත්වා ගැනිම හා භාවිතය  
 
අපෙග් දත්ත ගබඩාව සදහා අපි ඔබගේ සියලුම විස්තර හා සුදුසුකමි ඇතුළත් ජිව දත්ත ඉල්ලා සිටිමු අපි ඒම තොරතුරු ඔබ අදාල රැකියා සදහා ඉල්ලුවිට යොමු කිරිම හා අනාගතයේදි භාවිතා කරමු.
ඒසේම අපෙගේ මානව සමිපත් අංශය අනාගතයේදි ඔබට රැකියාවක් සපයාදිම සදහා ඔබගේ සුදුසුකමි සලකා බලනු ලැබේ.
අපට ඔබ පිළිබද වැඩි දුර තොරතුරු අවශ්‍ය වු විට අපි ඔබ අමතමු.
අප ඔබගේ තොරතුරු අපෙග් දත්ත ගබඩාවේ ආරක්ෂා කරන අතර ඔබ ඉල්ලු විටක ඒවා ඉවත් කිරිමටද බැදි සිටිමු.
   
 
 
  තොරතුරු සුරක්ෂිතභාවය  
  "ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව " වෙබ් අඩවිය සැලකිය යුතු හා සංවිධානමය ක්‍රියාමාර්ග තුළින් ඔබගේ තොරතුරු අවසර නොලත් අයෙග් අතට පත් විමෙන් වලකින ලෙස සකස් කර ඇත කෙසේ වෙතත් අවසර ලත් තුන්වෙනි පාර්ශවයන් කිසිම අයුරකින් ඔබගේ දත්ත ලබා නොගන්නා බවට අපට සහතික විය නොහැක.