දුෂ්කරතාවයන් වාර්ථා කිරිම
     
 
 
අප වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරිමේදි ඔබට යමි දුෂ්කරතාවයක් වේනමි ඊමේල් පණිවුඩයක් මගින් අපට දැනුමි දිය හැක. ඔබගේ නම සහ සමිබන්ධ තොරතුරැ භාවිතා කරන්නේ නමි ඒම දුෂ්කරතාවයන් නිවැරදි කළ පසු ඔබ වෙත දැනුමි දිමට කටයුතු කළ හැකි වේ.
 
     
  ඊ-මේල : info@srilankajobs.net
  දූරකථනය  : 047 7235101 / 047 7235102
  ෆැක්ස් : 047 7235103