පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා ‍වෛද්‍ය
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   HE-000002 වෛද්යන ක්ෂේත්රායේ වෙළද නියෝජිතය&
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
වයස අවුරුදු 20-40ත් අතර මනා අද්විතීය අධ්‍යාපනයක් සතුවිය යුතුය ...   2013-09-13   2013-10-02

2.   HE-000001 ගෘහස්ථ හෙද සහයක සහ සහයිකා (හෝම් නර#
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 සිත් ගන්නා සුලු වැටුප්  සෙඛ්යස ආරක්ෂණ පහසුකම් ...   2013-09-12   2013-10-01