පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා හෝටල් සහ බෙිකරි
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   HRF-00005  සහායක අරක්කැමි
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 වසරක පළපුරුද්ද  ඉංග්‍රිසි භාෂා දැනුම ඇති ...   2013-09-13   2013-10-04

2.   HRF-00004  දේශීය හා විදේශීය ආහාර සැකසිය හැ
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 දේශීය හා විදේශීය ආහාර සැකසිය හැකි කුක්වරු.  ස්ටුවඩ්වරු  රූම්බෝයි / රූම් ගර්ල් ...   2013-09-13   2013-10-04

3.   HRF-00003  චෙෆ්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
ඔබත් අයදුම් කරන්න....   2013-09-13   2013-10-04

4.   HRF-00002  ෆාමසි සහයිකා
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 ෆාමසි සහයිකා - පුහුණු/ නුපුහුණු  චැනල් සහයිකා - නුපුහුණු ...   2013-09-12   2013-10-01

5.   HRF-00001 වේටර්වරුන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 අ.පො.ස. සා.පෙළ විභාගයෙන් ගණිතය විෂය සම්මාන  ඉංග්රීේසි විෂය සදහා සම්මාන නුපුහුණු වේටර්වරුන්  මාස 06ක ආහාර පාන පිළිබද පුහුණුව. ...   2013-09-12   2013-10-01