පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා විවිද
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   AN-00004  කළමණාකරු
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
(පළපුරුදු සහිත)...   2013-09-13   2013-10-06

2.   AN-00003  ගබඩා පාලකවරැන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
(පළපුරුදු සහිත)...   2013-09-13   2013-10-04

3.   AN-00002 ක්ෂේත නිලධාරී
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
අප ආයතනයේ ක්ෂේත්රය කටයුතු සදහා නිලධාරීන් බදවා ගනු ලැබේ...   2013-09-13   2013-10-04

4.   AN-00001 පුහුණු කළමණාකරුවන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 වයස අවුරුදු 19-22 අතර විය යුතුයි.  ක්රීඅඩාවට සම්බන්ධ පසුබිමක් තිබිය යුතුයි ...   2013-09-12   2013-10-01