පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන්
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   PO-00004 නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරිනියන්
ශ්රීප ලංකා රැකියා බැංකුව
 අවු. 18 සහ 30 සා/පෙළ උගත් කාන්තාවක්.  නො‍මිලේ නේවාසිකාගාර ...   2013-09-13   2013-10-07

2.   PO-00003 නිෂ්පාදන සහයකවරුන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
උසස් පෙළ‍ සමත් ඉංග්රී්සි කතා කිරීමේ හා ලිවීමේ හැකියාවක් ඇති ඔබ...   2013-09-12   2013-10-03

3.   PO-00002 නිෂ්පාදනයන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
සාමාන්යු පෙළ/ උසස් පෙළ සමතුන් බදවා ගනු ලැබේ....   2013-09-12   2013-10-03

4.   PO-00001 නිෂ්පාදන සහායක / සහායිකාවන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 අ.පො.ස (සා.පෙළ) දක්වා ඉගෙනුම ලැබීම.  වයස අවු. 35ට අඩුවිය යුතුය ...   2013-09-12   2013-10-03