පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා වෙළද අලෙවිකරණ
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   smm-00005 අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
අවුරුදු 27ට අඩු - ඉංග්‍රිසි, සිංහල, ගණිතය විෂයන්ට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සමත් ...   2013-09-13   2013-10-04

2.   smm-00004 අලෙවි නියෝජිත
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 වලංගු යතුරුපැදි බලපත්රියක් තිබීම.  අලෙවිකරණ පළපුරුද්දක් තිබීම. ...   2013-09-13   2013-10-04

3.   SMM-00003 පුහුණුවන විකුණුම් විධායක
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 ඉංග්‍රිසි භාෂාවේ නිපුණත්වය සහිත මනා සන්නිවේදන හැකියාව  අන්තර් පුද්ගල සබදතාවන්හි දක්ෂ බව ...   2013-09-12   2013-10-04

4.   smm-00002 අලෙවි නිළධාරීන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
(බෙදා හැරීමේ නියෝජිතයින් සදහා)  වයස - අවු. 18-30  සුදුසුකම් - අ.පො.ස. (උ.පෙළ) ...   2013-09-12   2013-10-04

5.   smm-00001 පාරිභෝගික සේව‍ා සහයක තනතුර
ශී ලංකා රැකියා බැංකුව
 වයස අවු 18ත් 26ත් අතර  අ පො ස (සා පෙළ) සමත් ...   2013-09-12   2013-10-04