පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   CO-000006 ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රකරුවන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 වයස අවු.40ට අඩු විය යුතුය.  වසර 02කට වැඩි පළපුරුද්ද ...   2013-09-13   2013-10-06

2.   CO-000005 වැඩබිම් පරීක්ෂකවරුන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
යතුරු පැදි පැදවීමට බලපත්‍රl තිබිය යුතුය. ...   2013-09-13   2013-10-06

3.   CO-000004  බී. ජී. මැෂින් ක්‍රියාකරුවන්
ශ්රීල ලංකා රැකියා බැංකුව
විශාල ප්‍රමාණයේ සිවිලින් ව්යාීපෘතියක් සදහා ...   2013-09-13   2013-10-06

4.   CO-000003 වඩු කාර්මිකයින්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
වඩු කාර්මික බාස්වරුන් සහ ලී ස්ප්රේපකරුවන් ...   2013-09-12   2013-10-04

5.   CO-000002  මේසන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
මසකට රැ. 1500/= ක පැමිණීමේ දීමනා ද සහිතයි...   2013-09-12   2013-10-04

6.   CO-000001  පළපුරුදු වැඩ පරීක්ෂක වරුන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
N.C.T. සිවිල් හෝ සමාන පළපුරුද්ද / යතුරු පැදි බලපත්රුය තිබිය යුතු වේ...   2013-09-12   2013-10-04