පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා ඇගළුම් රෙදිපිළි
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   AP-000002 අංශ සුපරීක්ෂකවරුන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 අ.පො.ස (උ/පෙළ)  වසර 03කට වැඩි පළපුරුද්ද (ඇගළුම් කර්මාන්ත) ...   2013-09-12   2013-10-18

2.   AP-000001 පුහුණුවන තත්ත්ව පාලිකා
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 අ.පො.ස (උ/පෙළ) විද්යාා අංශයෙන් විෂයන් 02ක් සමත් වීම.  වයස 20-25 අතර වීම ...   2013-09-13   2013-10-19