පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා මූල්‍ය ගිණුම්
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   AA-00003 මුදල් අයකැමි
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
වයස අවු.18-30ත් අතර අ.පො.ස (සා/පෙළ) ...   2013-09-13   2013-10-01

2.   AA-00002 විධායක ගිණුම් ලිපිකරු
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 උපරිම වයස අවුරුදු 40යි.  විෂයගත පරිගණක මෘදුකාංග පිළිබද පළපුරුද්ද. ...   2013-09-13   2013-10-01

3.   AA-00001 මුදල් අයකැමිවරුන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ පොත්හල් ජාලයකට අ.පො.ස. උ/පෙළ සමත් අවු. 28ට අඩු පිරිමි අය සදහා ඇබෑර්තු ඇත....   2013-09-12   2013-10-04