පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා කමිකරු
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   CR-000004 ගෘහභාණ්ඩ පිංතාරු කරුවන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
පලපුරැදු සහිත...   2013-09-12   2013-10-13

2.   CR-000003  පෑස්සුම්කරුවන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
පළපුරුදු අය ඉක්මනින් බදවා ගැනේ...   2013-09-13   2013-10-18

3.   CR-000002 ඇලුමිනියම් වෑද්දුම් කරැවන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 ක්ලෙඩින්  පාටේෂන්  සිවිලින් ...   2013-09-12   2013-10-12

4.   CR-000001 යන්ත්‍ර න්‍රියාකරු
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 වයස අවු. 20ට වැඩි  යාන්ත්රිදක / විදුලි/ ඉලෙක්ට්රොතනික්/වෑද්දුම්/වායුසමීකරණ වැනි අංශයක සහතිකපත් / ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම ...   2013-09-12   2013-10-12