පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා
     
 
     
 
1. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2. ඇගළුම් රෙදිපිළි 3. කමිකරු
4. කාර්මික 5. ගුරුවරුන් 6. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
7. නිෂ්පාදන සහායක සහායිකාවන් 8. පරිගණක උපදේශකවරුන් 9. පරිගණක ක්‍රියාකරුවන්
10. පිළිගැනීමේ නිලධාරිණීයන් 11. මුද්‍රණ 12. මූල්‍ය ගිණුම්
13. රියදුරු 14. රූපලාවන්‍ය 15. ලිපිකරු
16. විවිද 17. වෙළද අලෙවිකරණ 18. සේවක සේවිකාවන්
19. හෝටල් සහ බෙිකරි 20. ෙතාරතුරු තාක්ෂණය 21. ‍වෛද්‍ය
අංශයේ දැනට පවතින රැකියා අවස්ථා රියදුරු
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියාවේ ස්වාහාවය ආරම්භ දිනය අවසාන දිනය අයදුම් පත්‍රය
1.   DR-00003 බරවාහන රියදුරන්
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 අවම වශයෙන් අවුරුදු 03ක පළපුරුද්ද  වයස අවුරුදු 40ට අඩු විය යුතුය ...   2013-09-13   2013-10-01

2.   DR-00002 රියදුරු
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
 25-45ත් අතර විය යුතුයි.  ඉහළ වැටුප්, අතිකාල දීමනා, සේවක අර්ථ සාධක ...   2013-09-13   2013-10-01

3.   DR-00001 පළපුරුදු රියදුරන් අවශ්යසයි.
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව
වයස අවු. 30-50ත් අතර කඩිසර අයෙකු වීම වැදගත් වේ....   2013-09-12   2013-10-06