පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්තිය
     
 
  අනාවරණ ක්ෂේත්‍රය  
 

"ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව " වෙබ් අඩවිය ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂාව රැකිමට කැපවි සිටි. ඒනමි ඔබෙග් නම, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය යනාදි ලෙස වන ප්‍රසිද්ධිෙය් නොතිබෙන තොරතුරු.

 
 
 
  පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතය  
 

මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු විකිණිම, කුළියට දිම හො අන් අය සමග හෝ තුන්වන පාර්ශවයක් සමග හුවමාරු කිරිම නොකරනු ලබන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ ඔබ ඉල්ලා ඇති සේවා සදහා පමනි.

තවදුරටත් ඔබගේ තොරතුරු ලබා දිය යුතු සේවායෝජකයින් පමනක් සදහන් කිරිමට ඔබට අවස්ථාව ඇත. එසේ නොවන විට අප ඔබගේ තොරතුරු අප සමග ලියාපදිංචි වි ඇති ඔබගේ සුදුසුකමි වලට ගැලෙපන රැකියා ඇති සියලුම සේවායෝජකයින් වෙත යවනු ලැබේ.