පැන විසඳුම්
     
 
 
ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව යනු කුමක්ද?  
 
 
 
ඔබ ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුවේ ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?  
 
  ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව යනු කුමක්ද?  
 

ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව යනු අන්තර්ජාලය තුළින් ක්‍රියාත්මක වන ආකර්ෂණ හා බදවා ගැනිමි පද්ධතියකි.මේ තුළින් සේවායෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ රැකියා පුරප්පාඩු ප්‍රචාරය කිරිමටත් රැකියා සොයන්නන්ට ඔවුන්ගේ සුදුසුකමිවලට ගැලපෙන රැකියා ෙසායාගැනිමටත් අවස්ථාව ලැබේ.

 
 
  ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව භාවිතෙයන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?  
 

ඔබ නව රැකියාවක් හෝ රැකියා වෙනසක් බලාපොරොත්තුවන අයෙක් නමි ඔබට රැකියා පුරප්පාඩු සොයා වහාම අන්තර්ජාලය හරහා ඉල්ලුමි කළ හැක. ඔබගේ අයදුමිපත ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුෙවි ලියාපදිංචි වු සේවායෝජකයින්ගේ මානව සමිපත් අංශය වෙත යොමු කරනු ලැබේ. ඔබ සුදුසුකමි ලත් අයෙක්නමි ඔවුන් ඔබව අමතනු ඇත.

ඔබ සේවායෝජකයෙක් නමි ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව හරහා ඔබට අන්තර්ජාලය තුළින් පුරප්පාඩු පළ කිරිමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

 
 
  ඔබ ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුවේ ලියාපදිංචි වන්ෙන් කෙසේද?  
  අයදුමිකරැවන්ගේ ලියාපදිංචිය නොමිලේ සිදුවේ.අපගේ මුල් පිටුවේ ඇති "ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුවට ඇතුල්වන්න" යතුර තුළින් ලියාපදිංචි විය හැක.ඒහිදි ඔබට ලැබෙන ඔබගේ ජිවදත්ත පත්‍රිකාව පුරවා අප වෙත ඒවිය යුතුවේ. ඔබ වරක් අප සමග සමිබන්ධ වු විට අප ඔබගේ සුදුසුකමිවලට ගැලෙපන සේවා යෝජකයින් සමග ඔබගේ අයදුමිපත ගලපනු ලබන අතර මෙහිදි ඔබ ඉවත් කරන ලෙස උපෙදස් දි ඇති අයදුමිපත් නොසලකා හැරේ.

ඒසේම ඔබට ආයතනයක් මගින් පළකර ඇති ඕනෑම ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් සදහා ඉල්ලුමි කළ හැක.

ඔබගේ සුදුසුකමි යමි සේවායෝජකයෙක් විසින් පිළිගතෙහාත් අපි ඔබගේ ඡායාරූපය හා සහතික පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔබට දැනුමි දෙමු.

මෙම සේවාවන්ට අමතරව රජයේ සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ ස්ථාන මාරුවිමි අවශ්‍යතා කෙටියෙන් සදහන් කර අප වෙත ඒවිය හැකි අතර අප ඒම තොරතුරු රැස්කර සමාන අවශ්‍යතාවයක් ඇති පුද්ගලයෙකු හමු වු විට ඔබ වෙත දැනුමි දෙනු ලැබේ.

ඒසේම අභ්‍යාසලාභින්ට ඔවුන්ගේ පුහුණු අවශ්‍යතාවලට සරිලන ආයතනවල තොරතුරු අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා සොයාගත හැක.

මේ සියල්ල සමග රජෙය් ගැසටි පතේ ඇති සියලුම තනතුරු ඇබෑර්තුද ඒ සමගම ඒම ඇබෑර්තු සදහා වන අයදුමිපතද මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් සොයාගත හැකිය.

 
 
     
     
  ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව තුළින් අයදුමිකිරිමෙ වාසි  
 

ඔබගේ අයදුමිපත නැතිවිම හෝ අවහිර විම වැළෙක්. විවිධ අයදුමිපත් අතරින් ඔබ තෝරාගැනිමට සේවායෝජකයාව යොමුකරන ප්‍රමිතිගත අයදුමිපතක් පිරවීමේ අවස්ථාව ලැබේ.

 
 
  ඔබගේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය  
 

ඔබගේ අයදුම්පතේ ඇති පෞද්ගලික තොරතුරුවලට ලගා විය හැක්කේ ඔබ අයදුමිකල සෙවයෝජකයන්ට පමනක් වන අතර අනාගතෙයේදි ඔබ ඉවත් කිරිමට සදහන් කරන ලද සෙවයෝජකයන් හැර අන් අය සදහා පමනි.